Wat is een Census?

De Verenigde Naties definieerden een census (volkstelling) als volgt: een volledig proces van het verzamelen, evalueren, analyseren en publiceren van demografische, economische en sociale gegevens van alle mensen in een land op een bepaald tijdstip. Deze definitie geldt voor woningtellingen.  Zoals in elk deel van de wereld worden deze twee tellingen sinds 1971 tegelijkertijd op Curaçao uitgevoerd.

Wie wordt er geteld tijdens de Census?

- Alleen personen die 1 jaar of langer op Curaçao verblijven of van plan zijn er langer dan 1 jaar te verblijven behoren tot de doelgroep van de Census

- Personen die permanent deel uit maken van het huishouden moeten het vragenformulier invullen

- Personen die tijdelijk inwonen bij een huishouden, worden voor de Census gerekend tot behorend bij dit huishouden en doen mee aan de Census indien ze al een jaar of langer op Curaçao wonen of van plan zijn een jaar of langer op Curaçao te blijven wonen

Hoe vaak wordt er een Census gehouden?

De Census wordt uitgevoerd in overeenstemming met de principes en aanbevelingen van de Verenigde Naties en wordt om de 10 jaar uitgevoerd.

In hoeveel talen is de Census vragenlijst?

De vragenlijst voor de Census van 2023 is in 4 talen. De voorkeurstaal om de vragen te beantwoorden kan gekozen worden uit: Papiaments, Spaans, Engels en Nederlands.

Over Welke onderwerpen zullen tijdens de Census vragen worden gesteld?

De onderwerpen zijn als volgt:

*Informatie over het gebouw

*Type behuizing

*Thuis

*Demografie en migratie

*Godsdienst

*Groeten

*Vruchtbaarheid

*Onderwijs

*Arbeidsmarkt

*Inkomsten

*Type accommodatie

*Watervoorziening

*Douches en toiletten

*Energie

*Eigendomsrechten/Type eigenaar

*Communicatie/Andere faciliteiten in de accommodatie

*Huisdieren

*Vervoer

*Overlast in de omgeving

Hoe weet ik zeker dat de persoon die contact met mij heeft opgenomen een CBS-medewerker is?

Alle CBS-medewerkers hebben een identiteitskaart bij zich. Op deze identiteitskaart staat zijn naam en een foto.

Er is een qr code op de badge van de enqueteurs die u kunt scannen en u kunt dan zien dat het gaat om een enqueteur van het CBS.

Als u nog steeds twijfelt of de persoon die u heeft benaderd een CBS-medewerker is, kunt u altijd 839-2300 bellen of een whatsapp sturen naar +59995202227 om de identiteit van de persoon te verifiëren.

Ben ik verplicht om deel te nemen?

In principe is iedere burger verplicht om mee te werken aan de onderzoeken van het CBS. Voor enkele  onderzoeken (met name die met betrekking tot bedrijven), handhaaft het CBS deze verplichting, indien nodig.

Dit staat in Statistical Act 2011 nr. 19 (Statistieklandsverordening PB, 2011 nr.19) | Central Bureau of Statistics Curaçao (cbs.cw)

Artikel 4

  1. Alle personen zijn verplicht binnen een bij landsbesluit houdende algemene maatregelen te bepalen termijn duidelijk, volledig en naar waarheid de in artikel 2 bedoelde opgaven en inlichtingen te verstrekken en de in artikel 3 bedoelde inzage van boeken, bescheiden en andere informatiedragers te verlenen.
  2. Zij, die uit hoofde van hun stand, beroep of ambt tot geheimhouding verplicht zijn, kunnen zich verschonen van het verstrekken van opgaven en inlichtingen en van het verlenen van inzage, doch uitsluitend voor zover betreft hetgeen aan hen als zodanig is toevertrouwd.

Het is belangrijk dat mensen bereidwillig meewerken en het CBS hoopt hen te kunnen overtuigen van het belang van de medewerking van iedereen door hen te voorzien van informatie over het onderwerp.

Hoe weet ik zeker dat mijn gegevens vertrouwelijk worden behandeld?

Volgens Statistical Act 2011 nr. 19 (Statistieklandsverordening PB, 2011 nr.19) | Central Bureau of Statistics Curaçao (cbs.cw) zijn alle instanties en personen verplicht mee te doen met de enquetes van het Centraal Bureau voor de Statistiek.  Op haar beurt heeft het CBS de verplichting om alleen statistieken (dat wil zeggen, algemene gegevens) te publiceren waaruit geen informatie over individuele personen kan worden afgeleid.

De volgende artikelen uit het Landsbesluit gaan hierover:

Artikel 4

  1. Alle personen zijn verplicht binnen een bij landsbesluit houdende algemene maatregelen te bepalen termijn duidelijk, volledig en naar waarheid de in artikel 2 bedoelde opgaven en inlichtingen te verstrekken en de in artikel 3 bedoelde inzage van boeken, bescheiden en andere informatiedragers te verlenen.
  2. Zij, die uit hoofde van hun stand, beroep of ambt tot geheimhouding verplicht zijn, kunnen zich verschonen van het verstrekken van opgaven en inlichtingen en van het verlenen van inzage, doch uitsluitend voor zover betreft hetgeen aan hen als zodanig is toevertrouwd.

Artikel 5

  1. De krachtens de artikelen 2 en 3 ontvangen opgaven en inlichtingen en verkregen gegevens worden uitsluitend door het in artikel 2, eerste en tweede lid, bedoelde personeel tot statistische gegevens verwerkt.
  2. Het is aan een ieder, die ingevolge deze landsverordening met enige werkzaamheid is belast, verboden van de ontvangen opgaven en inlichtingen bedoeld in artikel 2 alsmede van de gegevens, bij de inzage van boeken, bescheiden en andere informatiedragers als bedoeld in artikel 3, verkregen, verder gebruik te maken dan voor de uitoefening van zijn taak gevorderd wordt.
  3. De Minister maakt de statistische gegevens openbaar.
  4. De statistische gegevens worden echter niet in zodanige vorm openbaar gemaakt, dat daaruit onmiddellijk gegevens ontleend kunnen worden omtrent afzonderlijke personen, tenzij deze personen hiertegen geen bezwaren hebben.

Personen die deze wet overtreden, zullen worden vervolgd. Alle informatie die tijdens de volkstelling wordt verzameld, wordt alleen voor statistische doeleinden gebruikt.

Statistical Act 2011 nr. 19 (Statistieklandsverordening PB, 2011 nr.19) | Central Bureau of Statistics Curaçao (cbs.cw)

Moet ik mijn echte naam opgeven?

Hoewel de Census-vragenlijst vraagt naar de namen van de personen die deel uitmaken van het huishouden, wordt deze informatie alleen gebruikt om de vragenlijst in te vullen. Het is niet nodig om de volledige naam in te vullen. Je kunt ook een bijnaam of de initialen van mensen kiezen of je kunt de persoon eenvoudig identificeren als: moeder, vader, zoon, oma, opa, enz.

Zodra deze informatie is geanalyseerd, worden de "namen"  verwijderd en omgezet in een nummer (persoon 1, 2, 3, enz.).