Gebruik voor beleidsvorming, planning en administratie

Het fundamentele doel van de volkstelling is om de feiten te verschaffen die essentieel zijn voor nationale beleidsvorming, planning en administratie. Informatie over de omvang, spreiding en kenmerken van de bevolking van een land is essentieel voor het beschrijven en beoordelen van de economische, sociale en demografische omstandigheden en voor het ontwikkelen van degelijk beleid en programma’s die gericht zijn op het bevorderen van het welzijn van een land en zijn bevolking. De volkstelling kan, door vergelijkbare basisstatistieken te leveren voor een land als geheel en voor elke bestuurlijke eenheid, plaats en klein gebied daarin, een belangrijke bijdrage leveren aan het algemene planningsproces en het beheer van nationale aangelegenheden.

Tellingen van de bevolking in het algemeen, of van subgroepen binnen de bevolking, per geografische regio worden vaak gebruikt voor de verdeling van overheidsfinanciering en -diensten.

Volkstellingen vormen in veel landen de basis van hun nationale statistische systemen, waarbij volkstellingsgegevens belangrijke basisgegevens bieden voor beleidsontwikkeling en -planning, voor het beheren en evalueren van programma-activiteiten voor een breed scala aan sectorale toepassingen en voor het monitoren van de algehele voortgang van de ontwikkeling. Een opkomend gebruik voor volkstellingsgegevens is de beoordeling van goed bestuur door maatschappelijke groeperingen.

De prestaties van een democratisch gekozen regering bij het verbeteren van het welzijn van haar burgers kunnen van de ene volkstelling naar de andere door gewone burgers worden gevolgd door de wijdverspreide en tijdige verspreiding van volkstellingsresultaten.

Volkstellingen dienen veel programmabehoeften door statistische informatie te verstrekken over demografische, sociale en economische kwesties voor lokale, nationale, regionale en internationale doeleinden. Volkstellingen bieden bijvoorbeeld basisinformatie voor het opstellen van bevolkingsprognoses of -projecties en gedetailleerde demografische en sociaaleconomische analyses van de bevolking.

De volkstelling biedt ook gegevens voor de berekening van sociale indicatoren, met name die welke niet vaak kunnen worden waargenomen omdat ze verschijnselen meten die in de loop van de tijd langzaam veranderen, en die welke nodig zijn voor kleine gebieden of kleine bevolkingsgroepen.

Gebruik voor onderzoeksdoeleinden

Naast het dienen van specifieke overheidsbeleidsdoeleinden, biedt de volkstelling onmisbare gegevens voor de wetenschappelijke analyse en beoordeling van de samenstelling, spreiding en vroegere en toekomstige groei of afname van de bevolking.

De veranderende patronen van de concentratie tussen stad en platteland, de ontwikkeling van verstedelijkte gebieden, de geografische spreiding van de bevolking volgens variabelen als beroep en opleiding, de veranderingen in de geslachts- en leeftijdsstructuur van de bevolking, en de sterfte- en vruchtbaarheidsverschillen voor verschillende bevolkingsgroepen, evenals de economische en sociale kenmerken van de bevolking en de beroepsbevolking, zijn kwesties van wetenschappelijk belang die van belang zijn voor zowel onderzoek als voor het oplossen van praktische problemen van industriële en commerciële groei en beheer.

Toepassingen voor bedrijven, industrie en arbeid

Naast de hierboven genoemde toepassingen, heeft de volkstelling veel belangrijke toepassingen voor individuen en instellingen in het bedrijfsleven, de industrie en de arbeidsmarkt. Betrouwbare schattingen van de vraag van de consument naar een steeds groter wordende verscheidenheid aan goederen en diensten zijn afhankelijk van nauwkeurige informatie over de omvang van de bevolking in subnationale gebieden en de verdeling ervan, ten minste naar geslacht en leeftijd, aangezien deze kenmerken de vraag naar huisvesting, meubels, voedsel, kleding, recreatieve voorzieningen, medische benodigdheden enzovoort sterk beïnvloeden. Bovendien kan de volkstelling worden gebruikt om statistieken te genereren over de omvang en kenmerken van het aanbod van arbeid die nodig is voor de productie en distributie van dergelijke waren en diensten in overeenstemming met de statistische normen van de Internationale Arbeidsorganisatie. Dergelijke statistieken over de lokale beschikbaarheid van arbeidskrachten kunnen van belang zijn bij het bepalen van de locatie en organisatie van ondernemingen.

Gebruik voor grensafbakening

Een van de fundamentele administratieve toepassingen van volkstellingsgegevens is het ondersteunen van politieke en administratieve grensafbakening.

Gedetailleerde informatie over de geografische spreiding van de bevolking is hiervoor onontbeerlijk. Bepaalde aspecten van de juridische of administratieve status van territoriale indelingen kunnen ook afhangen van de omvang en de kenmerken van hun bevolking, bijvoorbeeld of een voorheen landelijk gebied nu als stedelijk moet worden aangemerkt.

Een overtuigend gebruik van volkstellingsgegevens is bij het hertekenen van de grenzen van kiesdistricten in de meeste landen. Dit is vaak vastgelegd in de grondwet van het land en biedt een wettelijke basis voor het houden van volkstellingen. De huidige verdeling van de bevolking van een land wordt daarbij gebruikt om het aantal gekozen functionarissen toe te wijzen die mensen in de wetgevende macht van het land zullen vertegenwoordigen.

Gebruik als steekproefkader voor enquêtes

Volkstellingen vormen de belangrijkste bron van gegevens voor de constructie van een steekproefkader voor enquêtes tijdens de intercensale jaren over vele onderwerpen, zoals de beroepsbevolking, vruchtbaarheid en migratie.